<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">

Algemene voorwaarden

1. Definities  
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen, alsmede de eventuele vervoegingen daarvan, met een hoofdletter geschreven en hebben, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

 • Website: de website www.omnidots.com.
 • Platform: het Omnidots online platform https://honeycomb.omnidots.com on waarmee meetgegevens worden verzameld en weergegeven.
 • Data communicatie: het verzenden van gegevens en andere door Producten gemeten gegevens naar het Platform, het verzenden van onder meer meldingen per bijvoorbeeld post of SMS aan de Klant of aan door de Klant ingeschakelde derden, alsmede het verzenden van onder meer firmware-updates en configuraties aan de Producten.
 • Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel het samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen van de namens hen optredende tussenpersoon of vertegenwoordiger, die aan Omnidots opdracht heeft gegeven tot het leveren van Producten en het verrichten van Diensten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 • Omnidots: de Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Omnidots B.V., alsmede alle werknemers in dienst. Toegewijd aan het leveren van meetinstrumenten en diensten.
 • Diensten: alle Door Omnidots en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, alsmede alle overige door Omnidots ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 • Producten: goederen voor Koop of Huur ten aanzien waarvan de Opdrachtgever zich jegens Omnidots verbindt, zoals trillingsmeters en andere sensoren, bijbehorende accessoires zoals een accu en acculader, ijkapparatuur, of goederen die ter reparatie of vervanging aan Omnidots worden aangeboden, alsmede het Omnidots Platform.
 • Order bevestiging: de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Omnidots.
 • Aankoop: de Overeenkomst waarbij Omnidots zich verbindt tot levering van een Product en de Opdrachtgever zich verbindt tot betaling van een geldelijke koopprijs.
 • Verhuur: de Overeenkomst waarbij Omnidots zich ertoe verbindt een Product voor gebruik af te geven en de Klant zich ertoe verbindt een geldelijke huurprijs te betalen.
 • Abonnement: de Overeenkomst waarbij Omnidots zich verbindt om periodiek datacommunicatie en/of toegang tot haar Platform mogelijk te maken, hetzij rechtstreeks, hetzij via een API (application programming interface) en de Klant zich verbindt om hiervoor een geldelijke abonnementsvergoeding te betalen.
 • Overeenkomst: de Koop of Huur of het Abonnement dat Omnidots met de Opdrachtgever sluit en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Defect(en): een toestand of eigenschap van een Product, waardoor dit Product de Klant niet de functionaliteit kan bieden die de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst mocht verwachten van een goed onderhouden Product van het type waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
 • Niet-conformiteit: een toestand of eigenschap van een Product die niet voldoet aan de verwachtingen die de Klant op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en aanbiedingen die tussen Omnidots en Opdrachtgever tot stand komen.  
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Omnidots zijn overeengekomen.

3. Overeenkomst
3.1 Tenzij Omnidots uitdrukkelijk anders aangeeft, is een aanbod van Omnidots geheel vrijblijvend.  
3.2 De Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Omnidots de aanvaarding door Opdrachtgever uitdrukkelijk bevestigt door middel van een Opdrachtbevestiging, tenzij in het aanbod van Omnidots uitdrukkelijk anders is aangegeven.  
3.3 De Opdrachtbevestiging bepaalt de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, behoudens kennelijke verschrijvingen.
3.4 Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op het aanbod van Omnidots maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk bevestigd door Omnidots.
3.5 Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder het gebruik van een Dienst, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnidots aan derden overdragen, doorsturen of anderszins ter beschikking stellen.

4. De identiteit van de cliënt
4.1 Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Omnidots inzage verlenen aan Omnidots of, zo nodig, een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de tekeningsbevoegde persoon en een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Omnidots verstrekken.  
4.2 Omnidots behoudt zich het recht voor om in geval van onzekerheid omtrent de identiteit van Opdrachtgever, dan wel diens financiële draagkracht, de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever voldoende relevante informatie heeft verstrekt.  

5. Kosten, vergoeding en betaling
5.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
5.2 De prijzen zijn exclusief leverings- en verzekeringskosten voor het vervoer van Producten naar een afleverlocatie, tenzij anders overeengekomen. Omnidots is geheel vrij in de keuze van het transport. Omnidots is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en deze afzonderlijk te factureren.
5.3 Indien niet anders is overeengekomen, zijn alle prijzen in euro's en door Opdrachtgever verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
5.4 Omnidots is gerechtigd abonnementsgelden die Opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigd is, vooraf te factureren. Abonnementsgelden dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
5.5 Indien Opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Omnidots, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening.
5.6 Indien Omnidots om haar moverende redenen besluit over te gaan tot gerechtelijke stappen ter incasso van een vordering wegens niet-betaling van één of meer onbetaalde facturen, is Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 5.5 bedoelde rente tevens gehouden tot vergoeding van alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld overeenkomstig het alsdan geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5.7 Levering van Producten en/of Diensten en nakoming van de verplichtingen van Omnidots uit hoofde van de Overeenkomst kan worden opgeschort tot volledige betaling van het factuurbedrag en rente en/of kosten. De opschorting vindt plaats zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige terugbetaling. De opschorting eindigt wanneer Omnidots concludeert dat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Alle kosten verbonden aan de opschorting en de voortzetting van de dienstverlening daarna zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5.8 Omnidots is gerechtigd de toegang tot en/of het gebruik van het Platform door Opdrachtgever te blokkeren of te beperken, indien Opdrachtgever niet (tijdig en volledig) aan zijn betalingsverplichting voldoet. Gedurende de opschorting blijft Opdrachtgever gehouden tot betaling van zijn vaste periodieke kosten gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
5.9 Opdrachtgever is nimmer bevoegd tot verrekening of opschorting van zijn (betalings)verplichtingen.
5.10 Bij Verhuur is er een aanbetaling van één maand huur en een waarborgsom van 150 euro, tenzij anders overeengekomen. Aan het einde van een huurperiode wordt de waarborgsom, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.5, teruggestort op het door Klant opgegeven rekeningnummer, indien Klant volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.
5.11 De Producten worden voor gebruik ter beschikking gesteld na ontvangst van de aanbetaling en de waarborgsom. Aan het einde van de eerste huurmaand waarvoor een aanbetaling is gedaan, wordt de huur betaald door middel van een tweewekelijkse automatische incasso.

6. Abonnement
6.1 De Opdrachtgever krijgt toegang tot het Platform na totstandkoming van de Overeenkomst voor het afsluiten van een Abonnement en gedurende de looptijd daarvan. Per Abonnement is de Opdrachtgever gerechtigd om 1 (zegge één) Product aan te sluiten op het Platform, waarbij de Datacommunicatie tussen het Product en het Platform wordt geactiveerd. Indien Opdrachtgever meer Producten heeft aangesloten dan het afgesloten aantal Abonnementen toestaat, zal Omnidots deze extra koppelingen maandelijks met terugwerkende kracht in rekening brengen voor de geldende, individuele prijs voor het aansluiten.
6.2 Gedurende de looptijd van het Abonnement heeft Opdrachtgever toegang tot het Platform, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.4 en het bepaalde in artikel 16 inzake overmacht. Op het Platform kan de Klant onder meer de meetgegevens van aangesloten Producten bekijken en converteren, instellingen wijzigen en accountgegevens beheren. Meetgegevens worden tot drie jaar na de meting bewaard.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het Cliënt toegestaan derden toegang te verlenen tot zijn account op het Platform, zij het met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.2 van deze Algemene Voorwaarden.
6.3 De door Omnidots aan Opdrachtgever ten behoeve van de Datacommunicatie ter beschikking gestelde SIM-kaart is en blijft eigendom van Omnidots. Omnidots is te allen tijde gerechtigd de SIM-kaart te (laten) vervangen of op te schorten. Aan het einde van het Abonnement dient de Klant de SIM-kaart op eigen kosten aan Omnidots te retourneren of de SIM-kaart te vernietigen, indien Omnidots daarom verzoekt. Indien Omnidots hierom verzoekt zal de Klant voldoende bewijs leveren van deze vernietiging. Omnidots is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de vervanging van een gestolen, verloren of defecte SIM-kaart.
6.4 Het is verboden de technische informatie op de SIM-kaart te kopiëren of deze kaart, of de informatie daarop, op andere wijze te manipuleren.
6.5 In geval van diefstal, verlies of defect van de SIM-kaart dient de Klant dit onverwijld aan Omnidots te melden.

7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt een Overeenkomst voor Verhuur en/of een Abonnement aangegaan voor de in de Overeenkomst genoemde minimale contractperiode.
7.2 Na afloop van de in artikel 7.1 bedoelde minimale contractperiode wordt een Overeenkomst voor Verhuur van rechtswege omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij Opdrachtgever de Overeenkomst voor het einde van de minimale contractperiode schriftelijk aan Omnidots heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen telkens schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
7.3 Na afloop van de in artikel 7.1 bedoelde minimale contractperiode wordt een Overeenkomst voor een Abonnement telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, tenzij de Klant ten minste 1 maand voor de einddatum schriftelijk heeft laten weten het Abonnement te willen beëindigen. In geval van beëindiging van het Abonnement wordt de datacommunicatie tussen het Product en het Platform gedeactiveerd en worden er geen nieuwe meetgegevens naar het Platform gestuurd. Meetgegevens uit het verleden blijven gedurende de bewaartermijn als bedoeld in artikel 6.2, ook na afloop van de looptijd van een Abonnement, onbeperkt ter inzage en bruikbaar.
7.4 Omnidots is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
(a) dat aan Opdrachtgever in rekening gebrachte kosten voor Producten, Diensten, een Abonnement of Huur niet volledig en tijdig worden betaald;
(b) dat Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt;
(c) van beëindiging, intrekking of wijziging van de licenties, al dan niet van derden, op basis waarvan Omnidots haar Diensten aanbiedt;
(d) dat technische of bedrijfseconomische omstandigheden dit noodzakelijk maken;
(e) dat Opdrachtgever tijdens of na het sluiten van de Overeenkomst onjuiste of onvolledige informatie aan Omnidots heeft verstrekt.
7.5 Ontbinding is mogelijk zonder voorafgaande ingebrekestelling in de onder (c) en (d) genoemde gevallen, alsmede:
(a) indien nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst blijvend onmogelijk is;
(b) in geval van faillissement, schuldsanering of ondercuratelestelling van Opdrachtgever, of indien een verzoek daartoe is ingediend.
7.6 In geval van ontbinding en/of beëindiging vervallen de vorderingen van Opdrachtgever jegens Omnidots en het resterende saldo zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige vorm van terugbetaling of schadevergoeding. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, inclusief maar niet beperkt tot de periodieke betaling(en) uit hoofde van de overeenkomst voor de resterende looptijd van de minimale contractperiode.

8. Levering
8.1 De Producten dienen te worden geleverd door Omnidots of door haar ingeschakelde derden.
8.2 Aan door Omnidots genoemde (leverings)termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde (leverings)termijnen zijn een indicatie. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, tot vertraging leidt, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het bepaalde in artikel 16 inzake overmacht.
8.3 Niet tijdige of onjuiste levering is geen reden tot ontbinding. Bij niet tijdige of onjuiste levering dient Omnidots in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor (correcte) levering zal worden geboden.
8.4 Omnidots is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren.
8.5 Levering geschiedt FCA (Incoterms 2010), tenzij anders overeengekomen. Levering vindt plaats op de in de Orderbevestiging genoemde locatie.
8.6 Vanaf het moment van levering is het risico van verlies of beschadiging van de geleverde Producten voor rekening en risico van de Klant.
8.7 Indien levering op het overeengekomen tijdstip onmogelijk is door omstandigheden veroorzaakt door Opdrachtgever, is Omnidots gerechtigd de Producten op te slaan en de opslagkosten en extra transportkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde Producten is in dat geval voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9. Niet-conformiteit
9.1 De Opdrachtgever, of een namens hem optredende derde, dient de door Omnidots geleverde Producten onmiddellijk na aflevering zorgvuldig te controleren. De Opdrachtgever dient alle klachten in verband met non-conformiteit van, of zichtbare afwijkingen van, hetgeen is overeengekomen, op de desbetreffende vervoersdocumenten te vermelden en binnen vijf dagen na de datum van aflevering schriftelijk aan Omnidots te melden. Daarna worden de Producten geacht in goede en overeengekomen staat, soort en hoeveelheid te zijn aanvaard.
9.2 Mits Opdrachtgever aan voornoemde voorwaarden heeft voldaan en voldoende heeft aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Omnidots de keuze hetzij de niet-conforme Producten te vervangen door nieuwe Producten, hetzij de betreffende Producten deugdelijk te herstellen, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij Opdrachtgever in onderling overleg een korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor Omnidots redelijkerwijs onmogelijk is, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt. Voldoening aan één van de hiervoor genoemde keuzes betekent dat Omnidots al haar verplichtingen met betrekking tot dat geleverde volledig is nagekomen.

10. Gebruik, garanties en reparaties
10.1 De Klant is verplicht het Product te gebruiken op de wijze zoals beschreven in het handboek.
10.2 In geval van Huur is het de Klant niet toegestaan een Product aan een ander te verhuren of op andere wijze te (laten) gebruiken.
10.3 In geval van Koop en zolang Opdrachtgever het Product gebruikt op de wijze zoals omschreven in het handboek, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, geldt voor door Omnidots geleverde Producten een garantietermijn van 2 (zegge: twee) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
10.4 In geval van Verhuur worden de Producten in bruikleen gegeven. Omnidots zal een Product dat tijdens een huurperiode een gebrek vertoont binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keuze vervangen zonder dat Omnidots ter zake aansprakelijk is voor de schade.
10.5 In geval van Koop zal Omnidots een Product dat gedurende de in artikel 10.3 bedoelde toepasselijke garantieperiode een gebrek vertoont kosteloos herstellen, dan wel naar haar keuze vervangen.
10.6 De in artikel 10.4 en 10.5 genoemde garanties vervallen indien bij retournering van het product niet aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- Product deugdelijk verpakt.
- Geretourneerd binnen 5 dagen na constatering van het gebrek.
- De transportkosten voor terugzending moeten vooraf door de Klant zijn betaald.
- Teruggestuurd met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de Klant.
- Teruggestuurd met een beschrijving van het probleem.
- Teruggestuurd met een bewijs van de datum van aankoop of aanvang van de huurperiode.
10.7 Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.
10.8 De in artikel 10.4 en 10.5 genoemde garanties vervallen indien de naamplaatjes, type- of serienummers van een Product zijn verwijderd, (gedeeltelijk) onleesbaar zijn, of zijn gewijzigd, indien het Product is gedemonteerd, en/of wijzigingen in, aan of op het Product zijn aangebracht, of indien zonder uitdrukkelijke toestemming van Omnidots reparaties aan het Product zijn verricht.
10.9 De artikelen 10.4 en 10.5 zijn niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van gebruik dat afwijkt van normaal gebruik of afwijkt van gebruik overeenkomstig het beschreven gebruik in het handboek, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en/of is veroorzaakt door een van buiten komende gebeurtenis en/of omstandigheden die niet aan Omnidots zijn toe te rekenen, daaronder begrepen ongevallen, beschadiging, verminking, verkeerd gebruik, opzet, bewuste roekeloosheid, verkeerde toepassing, gebrek aan deskundig en regelmatig onderhoud en service of reparatie of andere wijziging door een niet voor het betreffende Product geautoriseerd servicecentrum of derde. Omnidots zal in geval van Producten waarbij sprake is van een Gebrek of Non-conformiteit de kosten van reparatie doorberekenen aan Opdrachtgever.
10.10 In geval van Verhuur dient schade aan het gehuurde Product, veroorzaakt binnen de periode waarin Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het gehuurde Product, onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan daarvan, aan Omnidots te worden gemeld.
10.11 In geval van Verhuur is het risico dat een Product niet kan worden gebruikt voor rekening van Opdrachtgever en ontslaat dit Opdrachtgever niet van de verplichting de termijnen te blijven betalen. Hetzelfde geldt in geval van vernietiging van het Product en in geval van zodanige schade dat herstel naar het oordeel van de verzekeraar zinloos moet worden geacht. In dat geval zijn de vervallen en nog niet betaalde termijnen onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met de vervangingswaarde van het Product.

11. Verlies, zoekraken of diefstal bij verhuur
11.1 In geval van Verhuur is het risico dat een Product door verlies, zoekraken of diefstal niet kan worden gebruikt voor rekening van de Klant en ontslaat dit de Klant niet van de verplichting de termijnen te blijven betalen. In dat geval zijn de vervallen en nog niet betaalde termijnen onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met de vervangingswaarde van het Product.
11.2 Opdrachtgever draagt in geval van Verhuur het risico voor het Product (en toebehoren) gedurende de looptijd van de Verhuur en zal deze voor eigen rekening voldoende verzekeren ten behoeve van Omnidots en verzekerd houden tegen alle risico's die verband houden met (het gebruik van) het Product (en toebehoren). De risico's van geen of onvoldoende verzekering zijn derhalve ook voor Opdrachtgever.
11.3 In geval van Verhuur is Opdrachtgever verplicht om in geval van verlies, vermissing of diefstal van een Product dit binnen 24 uur na ontdekking aan Omnidots te melden en bij diefstal aangifte te doen bij de politie. Opdrachtgever is tevens verplicht een (kopie van het) politierapport aan Omnidots te overleggen.

12. Teruggave aan het einde van de huurperiode
12.1 De Opdrachtgever dient de gehuurde Producten op de laatste dag van de huurperiode aan Omnidots te retourneren.
12.2 De Opdrachtgever betaalt de verzendkosten van het retourneren.
12.3 Producten dienen in dezelfde staat te worden geretourneerd als waarin zij bij aanvang van de huurperiode door Opdrachtgever zijn ontvangen en dienen schoon en deugdelijk verpakt te zijn.
12.4 Indien Producten niet of niet tijdig worden geretourneerd, stelt Omnidots Opdrachtgever alsnog in de gelegenheid de Producten te retourneren. De huurperiode eindigt in dit geval zodra de Producten alsdan door Omnidots zijn ontvangen. Indien Opdrachtgever na afloop van de huurperiode Producten niet heeft geretourneerd, is Opdrachtgever in verzuim. Naast de huurprijs is Opdrachtgever in dat geval ook de vervangingswaarde van de niet geretourneerde Producten aan Omnidots verschuldigd, onverminderd het bepaalde in artikel 11.1.
12.5 Indien Producten onvolledig of in slechte staat worden geretourneerd, is Omnidots gerechtigd (een deel van) de waarborgsom in te houden. Bovendien is Opdrachtgever in die gevallen verplicht de ontstane schade volledig te vergoeden. In dat geval zijn de vervallen en nog niet betaalde termijnen onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met de vervangingswaarde van het Product.

13. Platform
13.1 Onverminderd de beperkingen in deze Algemene Voorwaarden stelt Omnidots het Platform gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.8, 6.1, 6.2 en 7.3. De Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht ten aanzien van het Platform, doch uitsluitend indien de Opdrachtgever aan alle in de Opdrachtbevestiging genoemde voorwaarden heeft voldaan en voor zover de Opdrachtgever dit gebruiksrecht verkrijgt overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden.
13.2 De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor het gebruik van het Platform door door de Opdrachtgever aangewezen derden die de Opdrachtgever heeft toegestaan het Platform te gebruiken. Opdrachtgever staat in voor de nakoming van alle verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden die gelden ten aanzien van het gebruik van het Platform, inclusief de verplichtingen die moeten worden nagekomen door derden die niet als wederpartij van Omnidots zijn aangewezen.
13.3 De toegankelijkheid van het Platform wordt mede bepaald door de technische uitrusting van Opdrachtgever. Om gebruik te kunnen maken van het Platform dient de Opdrachtgever te beschikken over de benodigde technische middelen (zoals een computer, internetverbinding en e-mailadres).
13.4 Omnidots is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het Platform. Hoewel Omnidots zich zal inspannen om ervoor te zorgen dat het Platform altijd toegankelijk is, is zij daartoe niet verplicht. Indien om redenen van veiligheid (met name gegevensbescherming) dringend onderhoud aan het Platform moet worden verricht, of in geval van overmacht als bedoeld in artikel 16, is Omnidots gerechtigd de toegankelijkheid van het Platform geheel of gedeeltelijk te blokkeren. Indien maatregelen moeten worden genomen om de servers van het Platform te beveiligen (bijvoorbeeld in geval van een cyberaanval), of indien technische maatregelen nodig zijn om het Platform te onderhouden of te verbeteren, kan Omnidots de toegang tot het Platform te allen tijde tijdelijk beperken of beëindigen, met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever. Omnidots beveiligt haar (computer)systemen en het Platform naar beste weten en kunnen tegen ongeoorloofd gebruik door derden.
13.5 Het Platform is alleen toegankelijk door middel van een gebruikersnaam in combinatie met een wachtwoord. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik, de zorgvuldige omgang en de beveiliging van de gebruikersnaam (-namen) en wachtwoord (-namen) voor zijn account en eventuele gastaccount(s) op het Platform.

14 Intellectuele eigendomsrechten
14.1 De intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Producten van Omnidots, waaronder begrepen maar niet uitsluitend de Website, meetgegevens en het Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van de Website en het Platform, de opgenomen logo's en merken en bepaalde teksten, berusten bij Omnidots.
14.2 Onder de voorwaarden genoemd in deze Algemene Voorwaarden verleent Omnidots aan Opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief recht, dat niet in sublicentie kan worden gegeven of overgedragen, om het Platform en de daarop beschikbare informatie te gebruiken en te bestuderen op een wijze en in het formaat zoals beschikbaar gesteld via het Platform.

15. Aansprakelijkheid
15.1 Onverminderd het toepasselijk dwingend recht geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid van Omnidots het volgende.
Met betrekking tot de door Omnidots geleverde of verhuurde Producten en Diensten:
a. Omnidots is niet aansprakelijk voor winst- of omzetderving, een aantasting van reputatie of goodwill, directe of indirecte schade en incidentele of gevolgschade die ontstaat door of in verband met de Koop of Huur van de Producten of het gebruik daarvan, of het gebruik van een Abonnement of het gebruik van het Platform, of die zijn ontstaan uit enige vordering op grond van onrechtmatige daad, toerekenbare tekortkoming, garantie, Overeenkomst of enige andere rechtsgrond, zelfs in de omstandigheid dat Omnidots voor enig risico is gewaarschuwd.
b. De maximale en totale aansprakelijkheid van Omnidots zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat door de verzekering van Omnidots wordt gedekt.
15.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 15.1 is Omnidots niet aansprakelijk voor de onjuistheid van op de Website of het Platform verstrekte informatie en de daaruit voortvloeiende schade, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Omnidots of een van haar werknemers.  
15.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 15.1 is Omnidots niet aansprakelijk voor bestellingen die niet of te laat worden geleverd als gevolg van overmacht zoals omschreven in artikel 16, onverminderd het bepaalde in artikel 8.2 inzake (leverings)termijnen en leveringstermijnen.
15.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 15.1 is Omnidots niet aansprakelijk voor onjuistheden van metingen, onjuistheden ten aanzien van de opslag of presentatie van meetgegevens of voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de server, de Website of het Platform.
15.5 Onverminderd het bepaalde in 15.1 is Omnidots nimmer aansprakelijk voor afwijkingen van meetgegevens die zijn verzameld op een wijze die in strijd is met het handboek.
15.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 15.1 is Omnidots in geen geval aansprakelijk voor:
- directe of indirecte schade als gevolg van een gebrek of tekortkoming met betrekking tot Producten die Omnidots binnen een redelijke termijn heeft vervangen of hersteld;
- directe of indirecte schade die voorkomen had kunnen worden door het opvolgen van de aanbevelingen en instructies van Omnidots;
- directe of indirecte schade die is ontstaan doordat Omnidots in overeenstemming met de instructies van Opdrachtgever heeft gehandeld;
- directe of indirecte schade die ontstaat doordat Opdrachtgever nalaat volledige en actuele kopieën van zijn (digitale) gegevens te bewaren
- directe of indirecte schade die is veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of omgang met en de beveiliging van de gebruikersnaam (-namen) en wachtwoord (-namen) voor haar account op het Platform, onverminderd het bepaalde in artikel 13.5.
15.7 Deze bepaling sluit aansprakelijkheid niet uit voor zover aansprakelijkheid niet wettelijk beperkt of uitgesloten kan worden.  

16. Overmacht
16.1 Onder overmacht wordt verstaan of van buiten komende oorzaken, buiten de wil of schuld van Omnidots om, waardoor tijdige, volledige of correcte nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
16.2 Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan niet-nakoming door een derde, ziekte van personeel van Omnidots zelf, abnormale weersomstandigheden, storingen in de levering van water en energie, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Omnidots of haar toeleveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, oproer, oorlog of andere binnenlandse onlusten of wanordelijkheden.  
16.3 In geval van overmacht wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht voortduurt.  
16.4 Indien de overmacht langer dan een maand duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval zal Omnidots overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, verminderd met alle kosten die Omnidots in verband met de Overeenkomst heeft gemaakt.

17. Privacy
Indien en voor zover Omnidots bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van of met betrekking tot Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, is in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden het Privacy Statement van Omnidots van toepassing.

18. Wijziging van de algemene voorwaarden
18.1 Omnidots is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Ingrijpende inhoudelijke wijzigingen zal Omnidots vooraf met Opdrachtgever bespreken.
18.2 Indien een onderdeel van deze algemene voorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht, zullen partijen deze onderdelen vervangen door soortgelijke artikelen die niet in strijd zijn met het toepasselijk recht. Dit laat echter de overige onderdelen van deze algemene voorwaarden onverlet.  

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op de rechtsverhouding tussen Omnidots en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.    
19.2 Alle geschillen die tussen Omnidots en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland.

20. Identiteit van Omnidots
20.1 Omnidots is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 661169935. Het BTW-identificatienummer van Omnidots is NL854237677B01. Bovendien is Omnidots gevestigd/gevestigd aan de Potklei 5 (9351 VS) te Leek.
20.2 Omnidots is bereikbaar per e-mail via info@omnidots.com, via de website www.omnidots.com en telefonisch op +31 85 0070336.