Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Omnidots aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Omnidots is statutair gevestigd aan de Kerkstraat 51 te Buitenpost en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61169935. Omnidots is per e-mail te bereiken via info@omnidots.com. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Omnidots omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt voor het registreren, verwerken en versturen van uw bestelling. Bij het bestelformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Via het bestelformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. Daarnaast verzamelen wij, indien er van onze diensten gebruik wordt gemaakt, data van de sensoren, denk hierbij aan meetdata en GPS gegevens. Deze gegevens worden verzameld met als doel het zo goed mogelijk kunnen uitvoeren van onze diensten en het houden van onze eigen administratie.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Omnidots zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven "bewerkers". U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Omnidots. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Omnidots op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Het datatransport van de sensor naar de server wordt beschermd met een SSL-certificaat.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@omnidots.com. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@omnidots.com.

Omnidots behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 juli 2017.

Cookies

Voor uitleg over het gebruik van cookies op onze website gaat u naar [deze pagina(/cookies).